Saturday Seiko อัลบั้ม Saturday Seiko (พ.ศ. 2545)


1. Saturday Seiko - 01 อะไรที่ฉันเป็น (3:02)
2. Saturday Seiko - 02 ถามหน่อย (4:04)
3. Saturday Seiko - 03 ฉันรักท้องฟ้าเวลาค่ำคืน (3:42)
4. Saturday Seiko - 04 ไป ๆ มา ไ (มาๆไปๆ) (3:53)
5. Saturday Seiko - 04 ไป ๆ มา ๆ (3:53)
6. Saturday Seiko - 05 ราตรีแห่งนี้ (3:53)
7. Saturday Seiko - 06 เปลืองใจ (3:42)
8. Saturday Seiko - 07 ดั่งดาว (4:19)
9. Saturday Seiko - 08 เบื่อ (3:39)
10. Saturday Seiko - 09 อย่าเผลอก็แล้วกัน (3:10)
11. Saturday Seiko - 10 ชอบทุกอย่าง (3:28)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments