Fight อัลบั้ม Fight (พ.ศ. 2549)


1. Fight - 01 ทางใครทางมัน (3:59)
2. Fight - 02 ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ (4:22)
3. Fight - 03 เรื่องของเวลา (4:13)
4. Fight - 04 ตัดใจ (3:36)
5. Fight - 05 แผลเป็น (3:55)
6. Fight - 06 กับดัก (3:54)
7. Fight - 07 อึด (3:06)
8. Fight - 08 เล่ห์ กล มนต์ คาถา (4:01)
9. Fight - 09 เล่นกับไฟ (3:00)
10. Fight - 10 ถ่านไม่เหลือไฟ (3:32)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments